TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple)

1. Định nghĩa - Form (Cấu trúc)

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

a. Đối với động từ To Be (am/ is/ are)


Affirmative

(Khẳng định)

Negative

(Phủ định)

Interrogative

(Nghi vấn)
S + am/ is/ are + …

S + am/ is/ are + not + …

is not = isn’t

are not = aren’t
Am/ Is/ Are + S + …?

Ex:

am a student. (Tôi là một học sinh.)

She is a student. (Cô ấy là một học sinh.)

We are very happy.(Chúng tôi rất hạnh phúc.)

Ex:

He is not a teacher. (Anh ấy không phải là giáo viên.)

am not a winner. (Tôi không phải là người chiến thắng.)

They are not at home. (Họ không có ở nhà.)

Ex:

Am I a student? (Tôi có phải là học sinh không?)

Is it sunny? (Có phải trời nắng không?

Are you a doctor? (Bạn có phải là bác sĩ không?)


Các chủ ngữ được sử dụng trong câu (Kí hiệu chung là S)

I

He

She

It

You

We

They

Tôi, tớ

Anh ấy

Cô ấy

Bạn, cậu

Chúng tôi, chúng ta

Họ, chúng nó

Động từ To Be sẽ được chia theo chủ ngữ của câu: 

I am
She, He, It, Singular noun (Danh từ số ít) is
You, We, They, Plural noun (Danh từ số nhiều)          are        

b. Đối với động từ thường

Affirmative

(Khẳng định)

Negative

(Phủ định)

Interrogative

(Nghi vấn)

 

S + V/Vs/es + …

 

S + do/ does + not + V +...

 

Do not = don’t

Does not = doesn’t
Do/ Does + S +V + …?

Ex:

I go to school every day.

Dog likes meat.

Ex:

She doesn’t study on Friday.

Jack and Peter don’t work late today.

I don’t listen to music.

Ex:

 Do you play volleyball?

 → Yes, I do./ No, I don’t.

 Does Lan listen to music after school?

 → Yes, she does./No, she doesn’t.

Động từ thường ở hiện tại đơn sẽ được chia theo chủ ngữ của câu:


I, You, We, They, Plural noun (Danh từ số nhiều)               V           
She, He, It, Singular noun (Danh từ số ít)            Vs/es


thi hien tai don 1

thi hien tai don 2

thi hien tai don


Other:
0904.72.68.99
0905.79.97.38
danang.marvel@gmail.com